Adresler

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Koroner By-Pass Ameliyatı
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Perkütan Komissürotomi
 • Jackson Pratt Dren
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Periferal Vasküler Bypass
 • Kolesterol Testi
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Kalp Transplantasyonu
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Damar Ameliyatları
 • Kardiyoversiyon
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Anjiyografi
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Perikardiyosentez
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Plazmaferez(Hemaferezis)
 • Homogreft Kapak
 • Ross Ameliyatı
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • David Ameliyatı (Prosedürü)
 • Hemaferez
 • Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
 • Kalp Tümörü Ameliyatları
 • Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
 • Kan Elektrolit Testi
 • Kalp Kapakçığı Değişimi
 • Nükleer Stres Testi
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Kateter Yerleştirme
 • Enjeksiyon Im
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi
 • Filebografi
 • Skleroterapi
 • Robot Destekli Kardiyak Prosedürler
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Holter Izlemi
 • Transkateter
 • TEVAR (Endovasküler Tedavi)
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Laserasyon Onarımı
 • Efor Treadmil Testi
 • Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Komissürotomi
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
 • Mekanik Protez Kapak
 • Homosistein
 • Anterior Mediastinotomi
 • Yenidoğan Kalp Ameliyatları
 • Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Mitral Kapak Tamiri
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Eforlu Ekg
 • Endovasküler Cerrahi
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Elektrofizyolojik Test
 • Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
 • Endarterektomi
 • Arteriyel Switch Ameliyatı
 • Kardiyak Stent
 • Bebek Kalp Ameliyatları
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Variköz Ven Skleroterapisi
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Laparoskopi
 • Koltuk Altı Kalp Ameliyatları
 • Karotis Ultrasonu
 • Ross - Konno Ameliyatı
 • Disseksiyon Ameliyatları
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Enjeksiyon Iv
 • Robotik Cerrahi
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
 • Çocuk Kalp Ameliyatları
 • Anjiyogram
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
 • Anjiyoplasti
 • Vasküler Cerrahi
 • Transjugüler Şant (Tips)
 • Arteriografi
 • Venografi
 • Ekogram(Ultrason)
 • EVAR (Endovasküler Tedavi)
 • Koroner Anjiyogram
 • Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar
 • Kardiyak Anjiyografi
 • Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
 • Karotis Endarterektomi
 • Alt Ekstremitelerde Venografi
 • Biventriküler Pacemarker
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Aterektomi
 • Ekg
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
 • Karotis Ameliyatı
 • Torakotomi
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Konjenital Kalp Cerrahisi
 • Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
 • Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
 • Femoropopliteal Bypass
 • Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti
 • Norwood Ameliyatı
 • Nebulizatör
 • Balon Valvüloplasti
 • Aort Kapak Replasmanı
 • Damar Cerrahisi Ameliyatları
daha fazla

Hasta seçenekleri

Görüş sayıları: 17

 • 17
 • 0
 • 0